فرم نظرسنجی از مشتریان

  • مشخصات عمومی

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • پارامترهای ارزیابی

  • چنانچه میزان رضایتمندی در هر یک از موارد فوق کمتر از سطح مطلوب است، لطفا عوامل و شرح نارضایتی را بنویسید.